Satirical fantasy

The Dead, a stage play based on Gogol’s Dead Souls, will prove that the story written back in the 19th century is relevant at all times.

The play asks the audience the main question: “What are you ready to do if you have a chance to become someone significant?”

Recommended Age Limit: 16+

Directed by Azamat Abdildinov

Setting by Elena Budnikova

Choreography by Anna Zuikova (Ann Zee)

Cast:

Chichikov – Artem Gorbunov

Gubernator – Viktoriya Panitsidi

Manilov – Yuliya Kudryakova

Sobakevich – Ilnur Bildanov

Nozdryov – Nikita Bursakov / Evgeniy Drachukov

Plyushkin – Erika Vayor / Kseniya Kuteleva

Korobochka – Zhanna Moldabekova

Fetinya – Adelina Kurkina / Elizaveta Ron

Selifan – Dmitriy Teryokhin

Premiered on April 5, 2019