Satirical fantasy

The Dead, a stage play based on Gogol’s Dead Souls, will prove that the story written back in the 19th century is relevant at all times.

The play asks the audience the main question: “What are you ready to do if you have a chance to become someone significant?”

Recommended Age Limit: 16+

Directed by Azamat Abdildinov

Setting by Elena Budnikova

Choreography by Anna Zuikova (Ann Zee)

Cast:

Chichikov – Artem Gorbunov

Gubernator – Natalya Lukyanova

Manilov – Yuliya Kudryakova

Sobakevich – Batyrjan Aysariev

Nozdryov – Evgeniy Drachukov

Plyushkin – Kseniya Kuteleva

Korobochka – Leila Lenn / Yuliya Zelenskaya

Fetinya – Alexandra Tretyakova

Selifan – Michael Linchevskiy

Premiered on April 5, 2019